Αναρτήθηκε από: ΝΚΤ | 31/10/2010

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

NOMOΣ   3852/2010

Άρθρο 82

Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας

εκπροσώπου τοπικής κοινότητας 

O πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος

ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσω-

τερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας,

εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλο-

ντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντι-

δημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το εί-

δος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυ-

τές,

β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώ-

ρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δή-

μου για την καλή τήρηση αυτής,

γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των

ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και

αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει

την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μι-

κρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστα-

σης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υ-

δροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγ-

γράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή

τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή

λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνερ-

γάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια

των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργά-

ζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών

του δήμου,

στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση

και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας,

προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και

λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής,

παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,

ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που

μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών κατα-

στροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλει-

ας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδί-

ου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστρο-

φών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ

κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκα-

γιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των

αρμοδίων αρχών,

η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής

περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει κα-

θήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμό-

διο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών

δικαιωμάτων του δήμου,

θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμο-

διότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού

συμβουλίου,

ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που

συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

 

 

Άρθρο 84

Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας

(αλλά και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας σύμφωνα

με την παρ.8 του παρόντος άρθρου)

 

Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί

τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:

α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου

που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά

του,

β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρί-

σκονται στην τοπική κοινότητα,

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιο-

χής,

δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που

βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,

ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασι-

κών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της το-

πικής κοινότητας,

στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρη-

ση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοι-

χείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής

κοινότητας.

2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:

α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και

τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου

εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των

χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων ε-

μπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του,

β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

3. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με

την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο

δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική από-

φαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ει-

δών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους

κατοίκους και πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτι-

κών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προ-

βλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, κα-

θώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι»

και «διοικητικής βοήθειας».

4. Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρε-

άς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική

κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά α-

πό σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου.

5. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομά-

δες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της

τοπικής κοινότητας.

6. Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής

περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την από-

λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να

αναθέτει στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκη-

ση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από:

i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων,

ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,

iii. τη σύναψη δανείων,

iv. τη σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων

και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για

την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα

διοικούν και

v. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνο-

νται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού

συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δή-

μου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα

του νομού.

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο της τοπι-

κής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες,

τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετι-

κή διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο,

μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου α-

ντιδημάρχου.

8. Στις τοπικές κοινότητες στις οποίες εκλέγεται τοπι-

κός εκπρόσωπος αυτός ασκεί και τις αρμοδιότητες του

συμβουλίου της τοπικής κοινότητας.

9. Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της

εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου

για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των

τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινό-

τητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που ε-

δρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παρο-

χή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται

κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της

τοπικής κοινότητας.

10. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, μέ-

σα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση, στον δήμαρ-

χο, απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο

περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά,

μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.

Advertisements

Responses

  1. γνωρίζει κάποιος αν οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων ειδοποιούνται με κάποιο τρόπο για την υποβολή προτάσεων που αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα;


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: