Αναρτήθηκε από: ΝΚΤ | 10/10/2010

Δημοτικές Εκλογές 2010 (AΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3852 ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87       7 Ιουνίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Άρθρο 1

Σύσταση δήμων

1. Οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο

βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης

συνιστώνται ανά νομό ως εξής:

.

.

.

43. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Σάμου με έδρα τη Σάμο και ιστορική έδρα το

Πυθαγόρειο αποτελούμενος από τους δήμους α. Βαθέος

β. Καρλοβασίων γ. Μαραθοκάμπου και δ. Πυθαγορείου,

οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Ικαρίας με έδρα τον Άγιο Κήρυκο αποτελού-

μενος από τους δήμους α. Αγίου Κηρύκου β. Ευδήλου

και γ. Ραχών, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Στο δήμο Φούρνων Κορσεών δεν επέρχεται καμία

μεταβολή.

Άρθρο 8

Δημοτικές κοινότητες – Τοπικές κοινότητες – Όργανα

1. Τα Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι:

α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.

β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότη-

τας.

2. Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:

α) το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας,

β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότη-

τας,

γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμέ-

νου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κα-

τοίκους.

3. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χι-

λιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής

κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Σε δημοτι-

κές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν

(10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το

συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έ-

ντεκα (11) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό

από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους

το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από

δεκαπέντε (15) μέλη.

4. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους

 (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος το-

πικής κοινότητας.

Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους

έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμ-

βούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Άρθρο 37

Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και

εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

 

Την έδρα εκπροσώπου  τοπικής κοινότητας λαμβάνει

 ο συνδυασμός που πλειοψήφησε.

Άρθρο 80

Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος

τοπικής κοινότητας

 

1. Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκ-

πρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του

πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα

που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμη-

σης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμ-

μένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

2. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της τοπι-

κής κοινότητας ή του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το

αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση

του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης

στην τοπική κοινότητα.

3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας

είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου και προεδρεύει στις

συνεδριάσεις του. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπι-

κής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότη-

τας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλί-

ου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη πε-

ριλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη το-

πική κοινότητα.

4. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της τοπικής κοινότη-

τας και στον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας παρέχονται

από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση

του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-

νικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Έ-

νωσης Δήμων.

Άρθρο 82

Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας –

εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

 

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος

ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσω-

τερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας,

εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλο-

ντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντι-

δημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το εί-

δος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυ-

τές,

β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώ-

ρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δή-

μου για την καλή τήρηση αυτής,

γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των

ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και

αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει

την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μι-

κρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστα-

σης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υ-

δροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγ-

γράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή

τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή

λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνερ-

γάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια

των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργά-

ζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών

του δήμου,

στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση

και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας,

προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και

λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής,

παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,

ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που

μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών κατα-

στροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλει-

ας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδί-

ου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστρο-

φών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ

κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκα-

γιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των

αρμοδίων αρχών,

η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής

περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει κα-

θήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμό-

διο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών

δικαιωμάτων του δήμου,

θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμο-

διότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού

συμβουλίου,

ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που

συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: